ReadyPlanet.com
dot dot
เอกสารที่ใช้ซื้อขายรถยนต์

หลายๆ ท่านที่อยากจะซื้อขายรถ แต่ไม่เคยซื้อขายมาก่อน บางทีก็ไม่แน่ใจว่าเอกสารที่จำเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง มาดูกันดีกว่าครับว่าต้องใช้อะไรบ้างในการซื้อขายรถ ผมขออนุญาตอธิบายเป็นภาษาแบบไม่เป็นทางการนะครับ

เอกสารที่ต้องใช้แบ่งได้เป็น 4 แบบนะครับ

1.รถจดเป็นชื่อบุคคลธรรมดาและไม่ติดไฟแนนซ์ เอกสารที่ต้องใช้

-สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ถ้าจะให้ปลอดภัยก็ควรจะขีดคร่อมพร้อมเซ็นกำกับว่า “ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์เลขทะเบียน.....เท่านั้น” ใส่เลขทะเบียนรถที่จะขายตรงจุดไข่ปลาได้เลยตามตัวอย่างด้านล่างครับ ขออนุญาติปิดชื่อกับลายเซ็นของเจ้าของบัตรเอาไว้นะครับ

ตัวอย่างการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในบัตรประชาชน


-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ( ใช้ในกรณีที่ที่อยู่ในบัตรประชาชนกับที่อยู่ในสมุดคู่มือจดทะเบียนอยู่คนละที่กัน )
-แบบคำขอโอน 1 ใบ ผู้ขายเซ็นตรงผู้โอน
-หนังสือมอบอำนาจ 1 ใบ ผู้ขายเซ็นตรงผู้มอบอำนาจ ถ้าจะให้ปลอดภัยก็ควรจะเขียนจุดประสงค์ในการมอบอำนาจว่า “ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์เลขทะเบียน.....เท่านั้น” ใส่เลขทะเบียนรถที่จะขายตรงจุดไข่ปลาให้เหมือนในสำเนาบัตรประชาชน ส่วนบรรทัดที่เหลือให้ขีดคร่อมไปทั้งหมด
-สมุดคู่มือจดทะเบียน ( เล่มสีน้ำเงินหรือที่เรียกกันว่าเล่มรถอ่ะครับ ) เจ้าของรถต้องเซ็นในช่องผู้ถือกรรมสิทธิ์ด้วยนะครับ
-หากเจ้าของรถมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และในสมุดคู่มือจดทะเบียนยังเป็นชื่อ-นามสกุลเดิมอยู่ ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลแนบด้วย และเอกสารทุกใบต้องเซ็นลายเซ็นสองอันนะครับ เซ็นแบบชื่อ-นามสกุลเดิม 1 อัน และชื่อ-นามสกุลใหม่อีก 1 อัน
-สัญญาซื้อขาย ต้องเป็นแบบที่มีฉบับสำเนาด้วย เพราะผู้ซื้อและผู้ขายต้องเก็บไว้คนละชุด และต้องมีสำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อ-ผู้ขายเซ็นสำเนาถูกต้องแนบสัญญาไว้ด้วย


2.รถจดเป็นชื่อบุคคลธรรมดาและติดไฟแนนซ์ หรือง่ายๆก็คือเล่มยังอยู่ที่ไฟแนนซ์นั่นเอง
ใช้เอกสารเหมือนกันกับรถที่ไม่ติดไฟแนนซ์แต่ใช้จำนวนมากกว่าและก็เพิ่มใบโอนที่เซ็นตรงผู้รับโอนอีก 1 ใบ เพราะต้องดำเนินการโอน 2 รอบ รอบแรกโอนจากไฟแนนซ์เป็นชื่อเจ้าของรถ รอบ 2 โอนจากเจ้าของรถเป็นผู้ซื้อ
โดยรอบแรกต้องใช้เอกสารตามนี้นะครับ
-สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ ให้เซ็นเหมือนกับรถที่ไม่ติดไฟแนนซ์
-ทะเบียนบ้าน 2 ใบ เซ็นเหมือนกับรถที่ไม่ติดไฟแนนซ์
-ใบโอนที่เซ็นตรงผู้รับโอน 1 ใบ สำหรับผู้รับโอนเจ้าของรถต้องเซ็น 2 ที่นะครับ
-ใบมอบอำนาจ 2 ใบ เซ็นเหมือนกับรถที่ไม่ติดไฟแนนซ์
โดยเอกสารพวกนี้เราต้องให้ไว้ที่ไฟแนนซ์เพื่อเค้าไปดำเนินการโอนจากไฟแนนซ์ให้เป็นชื่อเจ้าของรถ และพอได้เล่มรถที่โอนเป็นชื่อเจ้าของรถมาแล้วก็ให้ใช้เอกสารเหมือนกันกับรถที่ไม่ติดไฟแนนซ์เลยครับ

สรุปว่าที่ต้องใช้ทั้งหมดก็จะเป็น
-สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ ให้เซ็นเหมือนกับรถที่ไม่ติดไฟแนนซ์
-สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ ให้เซ็นเหมือนกับรถที่ไม่ติดไฟแนนซ์
-แบบคำขอโอน 2 ใบ ผู้ขายเซ็นตรงผู้โอน 1 ใบ และผู้ขายเซ็นตรงผู้รับโอน 1 ใบ ผู้รับโอนต้องเซ็น 2 ที่นะครับ
-หนังสือมอบอำนาจ 3 ใบ ให้เซ็นเหมือนกับรถที่ไม่ติดไฟแนนซ์
-ส่วนสมุดคู่มือจดทะเบียนจะยังไม่มี เพราะยังอยู่ที่ไฟแนนซ์ เราต้องไปปิดไฟแนนซ์ก่อน แล้วไฟแนนซ์จะไปดำเนินการโอนให้กับเจ้าของรถ หลังจากได้เล่มมาแล้วเจ้าของรถค่อยเอามาเซ็นตรงผู้ถือกรรมสิทธิ์ แล้วค่อยเอาไปให้ผู้ซื้ออีกที แต่จะใช้เงินใครปิดนั้นต้องให้ผู้ซื้อ ผู้ขายตกลงกันเอง แต่ทั่วไปควรจะเป็นเงินผู้ซื้อนะครับ
-สัญญาซื้อขาย ต้องเป็นแบบที่มีฉบับสำเนาด้วย เพราะผู้ซื้อและผู้ขายต้องเก็บไว้คนละชุด และต้องมีสำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อ-ผู้ขายเซ็นสำเนาถูกต้องแนบสัญญาไว้ด้วย อันนี้ย้ำเลยนะครับว่าห้ามลืม3.รถจดเป็นชื่อนิติบุคคลและไม่ติดไฟแนนซ์
-สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ถ้าจะให้ปลอดภัยก็ควรจะขีดคร่อมพร้อมเซ็นกำกับว่า “ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์เลขทะเบียน.....เท่านั้น” ใส่เลขทะเบียนรถที่จะขายตรงจุดไข่ปลาได้เลยครับ
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
-แบบคำขอโอน 1 ใบ ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเซ็นตรงผู้โอนพร้อมประทับตราบริษัท
-หนังสือมอบอำนาจ 1 ใบ ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเซ็นตรงผู้มอบอำนาจพร้อมประทับตราบริษัท ถ้าจะให้ปลอดภัยก็ควรจะขีดคร่อมพร้อมเซ็นกำกับว่า “ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์เลขทะเบียน.....เท่านั้น” ใส่เลขทะเบียนรถที่จะขายตรงจุดไข่ปลาให้เหมือนในสำเนาบัตรประชาชน ส่วนบรรทัดที่เหลือให้ขีดคร่อมไปทั้งหมด
-สมุดคู่มือจดทะเบียน ( เล่มสีน้ำเงินหรือที่เรียกกันว่าเล่มรถอ่ะครับ ) ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทต้องเซ็นในช่องผู้ถือกรรมสิทธิ์พร้อมประทับตราบริษัทด้วยนะ ตามตัวอย่างด้านล่าง ขออนุญาติปิดชื่อกับตราประทับไว้นะครับ

ตัวอย่างการเซ็นในเล่ม


-สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัททุกหน้า พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัททุกหน้า
-สัญญาซื้อขาย

4.รถจดเป็นชื่อนิติบุคคลและติดไฟแนนซ์

-สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท 3 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ถ้าจะให้ปลอดภัยก็ควรจะขีดคร่อมพร้อมเซ็นกำกับว่า “ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์เลขทะเบียน.....เท่านั้น” ใส่เลขทะเบียนรถที่จะขายตรงจุดไข่ปลาได้เลยครับ
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท 3 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
-แบบคำขอโอน 2 ใบ ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเซ็นตรงผู้โอนพร้อมประทับตราบริษัท 1 ใบ และ ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเซ็นตรงผู้รับโอน 2 ที่พร้อมประทับตราบริษัท 1 ใบ
-หนังสือมอบอำนาจ 3 ใบ ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเซ็นตรงผู้มอบอำนาจพร้อมประทับตราบริษัท ถ้าจะให้ปลอดภัยก็ควรจะเขียนจุดประสงค์ในการมอบอำนาจว่า “ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์เลขทะเบียน.....เท่านั้น” ใส่เลขทะเบียนรถที่จะขายตรงจุดไข่ปลาให้เหมือนในสำเนาบัตรประชาชน ส่วนบรรทัดที่เหลือให้ขีดคร่อมไปทั้งหมด
-ส่วนสมุดคู่มือจดทะเบียนจะยังไม่มี เพราะยังอยู่ที่ไฟแนนซ์ เราต้องไปปิดไฟแนนซ์ก่อน แล้วไฟแนนซ์จะไปดำเนินการโอนให้กับเจ้าของรถ หลังจากได้เล่มมาแล้วเจ้าของรถค่อยเอามาเซ็นตรงผู้ถือกรรมสิทธิ์พร้อมประทับตราบริษัท แล้วค่อยเอาไปให้ผู้ซื้ออีกที แต่จะใช้เงินใครปิดนั้นต้องให้ผู้ซื้อ ผู้ขายตกลงกันเอง แต่ทั่วไปควรจะเป็นเงินผู้ซื้อนะครับ
-สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัททุกหน้า พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัททุกหน้า
-สัญญาซื้อขาย

สุดท้ายเลยนะครับ เอกสารพวกใบโอน ใบมอบอำนาจ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ทั้งหมดมีไว้ใช้เพื่อดำเนินการโอนรถที่กรมการขนส่งทางบกเท่านั้น มีเพียงสัญญาซื้อขายเพียงอันเดียวเท่านั้นนะครับที่เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่ารถมีการซื้อขายอย่างถูกต้อง เพราะฉะนั้นห้ามลืมเด็ดขาดนะครับ ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ซื้อหรือขายก็ตาม

Download เอกสารที่ต้องใช้ได้เลยครับ

แบบคำขอโอนและรับโอน ( ด้านหน้า )

แบบคำขอโอนและรับโอน ( ด้านหลัง )

หนังสือมอบอำนาจ ( ด้านหน้า )

หนังสือมอบอำนาจ ( ด้านหลัง )

สัญญาซื้อขายรถยนต์

โดย ธนกฤต www.ksbusedcar.com

รับซื้อรถ รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถยนต์ รับซื้อรถบ้านทุกชนิด
รับซื้อรถ รถมือสอง รถบ้านทุกชนิดผ่านทาง nerline
QR code neverline ของ รับซื้อรถ รับซื้อรถมือสอง รับซื้อรถบ้านทุกชนิด
ดินน้ำมันล้าง ขัดสีรถ ยี่ห้อ SOFT 99 ( high power clay cleaner ) แท้นำเข้าจากญี่ปุ่น (ใช้ได้กับรถทุกสี) ขนาด 100 กรัม ราคาก้อนละ 350 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาททั่วประเทศ


KSB Used Car เลขที่ 8/55 หมู่ 8 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร : 094-495-0454 , 087-502-5036 , Fax : 02-186-3081 ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 4110100010298
รับซื้อรถ,รับซื้อรถมือสอง,ซื้อรถ,ซื้อรถมือสอง,รับซื้อรถToyota,รับซื้อรถHonda,รับซื้อรถNissan,รับซื้อรถvios,รับซื้อรถcity,รับซื้อรถcivic,รับซื้อรถaltis,รับซื้อรถjazz,รับซื้อรถyaris,รับซื้อรถ nissan,รับซื้อรถvigo,รับซื้อรถmitsubishi,รับซื้อรถกระบะ,รับซื้อรถกระบะมือสอง,รับซื้อรถบ้านมือสอง, รับซื้อรถติดไฟแนนซ์,รับซื้อรถถึงบ้าน,จะขายรถ,รถจะโดนยึด,รถจะถูกยึด,อยากขายรถ,ต้องการขายรถ,รับซื้อรถยนต์มือสอง,รถบ้านเจ้าของขายเอง,รถบ้านไม่ผ่านคนกลาง,ขายรถมือสอง, รับซื้อรถราคาสูง,รับซื้อรถเก๋ง,รับซื้อรถมือ2,รถมือสอง,รถ,รถยนต์,รถเต็นท์,รถเก่า,ราคารถ,รถแต่ง,รถบ้าน,มือสอง, รถยนต์มือสอง,ขายรถบ้าน,รถบ้านมือสอง,รถเก๋งมือสอง